جمعه 6 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
769تامين اجتماعي90کپسول - لوموستين - 40mg1393/03/05280000
769تامين اجتماعي90کپسول - لوموستين - 40mg1392/07/01120000
769تامين اجتماعي90کپسول - لوموستين - 40mg1390/12/09120000