شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
722تامين اجتماعي70کپسول - ايتراکونازول - 100mg1392/05/1635000
722تامين اجتماعي70کپسول - ايتراکونازول - 100mg1391/12/2125000
722تامين اجتماعي70کپسول - ايتراکونازول - 100mg1387/08/1322000