شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
720تامين اجتماعي70کپسول - ايزوترتينوئين - 20mg1392/05/1310000
720تامين اجتماعي70کپسول - ايزوترتينوئين - 20mg1391/12/217500
720تامين اجتماعي70کپسول - ايزوترتينوئين - 20mg1388/07/116600