جمعه 19 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
669تامين اجتماعي0کپسول - ايندومتاسين - 25mg1395/05/20720
669تامين اجتماعي70کپسول - ايندومتاسين - 25mg1394/09/18620
669تامين اجتماعي70کپسول - ايندومتاسين - 25mg1393/09/05520
669تامين اجتماعي70کپسول - ايندومتاسين - 25mg1392/05/13450
669تامين اجتماعي70کپسول - ايندومتاسين - 25mg1391/12/21300
669تامين اجتماعي70کپسول - ايندومتاسين - 25mg1391/05/08230
669تامين اجتماعي70کپسول - ايندومتاسين - 25mg1390/06/27170