سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
669تامين اجتماعي70کپسول - ايندومتاسين - 25mg1394/09/18620
669تامين اجتماعي70کپسول - ايندومتاسين - 25mg1393/09/05520
669تامين اجتماعي70کپسول - ايندومتاسين - 25mg1392/05/13450
669تامين اجتماعي70کپسول - ايندومتاسين - 25mg1391/12/21300
669تامين اجتماعي70کپسول - ايندومتاسين - 25mg1391/05/08230
669تامين اجتماعي70کپسول - ايندومتاسين - 25mg1390/06/27170