دوشنبه 15 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2289تامين اجتماعي0کپسول - ايماتينيب مسيلات - 100mg1394/10/0675000
2289تامين اجتماعي90کپسول - ايماتينيب مسيلات - 100mg1394/08/1355000
2289تامين اجتماعي90کپسول - ايماتينيب مسيلات - 100mg1394/06/1675000
2289تامين اجتماعي90کپسول - ايماتينيب مسيلات - 100mg1394/05/2475000
2289تامين اجتماعي90کپسول - ايماتينيب مسيلات - 100mg1393/08/010
2289تامين اجتماعي90کپسول - ايماتينيب مسيلات - 100mg1393/04/0165000
2289تامين اجتماعي90کپسول - ايماتينيب مسيلات - 100mg1393/04/0165000
2289تامين اجتماعي90کپسول - ايماتينيب مسيلات - 100mg1393/03/0550000
2289تامين اجتماعي90کپسول - ايماتينيب مسيلات - 100mg1392/07/0144000
2289تامين اجتماعي90کپسول - ايماتينيب مسيلات - 100mg1391/07/0844000
2289تامين اجتماعي90کپسول - ايماتينيب مسيلات - 100mg1391/05/2328000
2289تامين اجتماعي90کپسول - ايماتينيب مسيلات - 100mg1389/05/2818000