يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
16887تامين اجتماعي0کپسول - هيدروکسي کاربامايد - 500mg1393/03/200
16887تامين اجتماعي70کپسول - هيدروکسي کاربامايد - 500mg1393/02/143900
16887تامين اجتماعي70کپسول - هيدروکسي کاربامايد - 500mg1392/07/1771393