دوشنبه 30 دي 1398    |    Monday, January 20, 2020
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
648تامين اجتماعي90کپسول - هيدروکسي اوره - 500mg1394/11/245400
648تامين اجتماعي87کپسول - هيدروکسي اوره - 500mg1393/08/010
648تامين اجتماعي90کپسول - هيدروکسي اوره - 500mg1393/05/264800
648تامين اجتماعي87کپسول - هيدروکسي اوره - 500mg1393/05/295400
648تامين اجتماعي87کپسول - هيدروکسي اوره - 500mg1393/05/264800
648تامين اجتماعي87کپسول - هيدروکسي اوره - 500mg1393/05/264800
648تامين اجتماعي87کپسول - هيدروکسي اوره - 500mg1393/03/204400
648تامين اجتماعي90کپسول - هيدروکسي اوره - 500mg1392/10/183900
648تامين اجتماعي90کپسول - هيدروکسي اوره - 500mg1392/09/164400
648تامين اجتماعي90کپسول - هيدروکسي اوره - 500mg1392/07/031800
648تامين اجتماعي90کپسول - هيدروکسي اوره - 500mg1392/07/013400
648تامين اجتماعي90کپسول - هيدروکسي اوره - 500mg1392/05/301800
648تامين اجتماعي90کپسول - هيدروکسي اوره - 500mg1391/07/181760
648تامين اجتماعي90کپسول - هيدروکسي اوره - 500mg1391/03/171550
648تامين اجتماعي90کپسول - هيدروکسي اوره - 500mg1390/07/271460