چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
622تامين اجتماعي70کپسول - هماتينيک - -1394/04/061400
622تامين اجتماعي70کپسول - هماتينيک - -1392/06/101000
622تامين اجتماعي70کپسول - هماتينيک - -1392/02/15630
622تامين اجتماعي70کپسول - هماتينيک - -1391/12/19560
622تامين اجتماعي70کپسول - هماتينيک - -1391/10/10450
622تامين اجتماعي70کپسول - هماتينيک - -1391/02/18400
622تامين اجتماعي70کپسول - هماتينيک - -1390/10/13263