جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
584تامين اجتماعي70کپسول - جم فيبروزيل - 300mg1394/07/112200
584تامين اجتماعي70کپسول - جم فيبروزيل - 300mg1393/07/022000
584تامين اجتماعي70کپسول - جم فيبروزيل - 300mg1392/05/131500
584تامين اجتماعي70کپسول - جم فيبروزيل - 300mg1391/12/211100
584تامين اجتماعي70کپسول - جم فيبروزيل - 300mg1391/06/28900
584تامين اجتماعي70کپسول - جم فيبروزيل - 300mg1390/06/15720