جمعه 30 مهر 1395    |    Friday, October 21, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
574تامين اجتماعي0کپسول - گاباپنتين - 400mg1395/05/136500
574تامين اجتماعي70کپسول - گاباپنتين - 400mg1392/05/134800
574تامين اجتماعي70کپسول - گاباپنتين - 400mg1391/12/213500
574تامين اجتماعي70کپسول - گاباپنتين - 400mg1386/08/062700