شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
574تامين اجتماعي70کپسول - گاباپنتين - 400mg1392/05/134800
574تامين اجتماعي70کپسول - گاباپنتين - 400mg1391/12/213500
574تامين اجتماعي70کپسول - گاباپنتين - 400mg1386/08/062700