سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
573تامين اجتماعي0کپسول - گاباپنتين - 300mg1395/05/135000
573تامين اجتماعي70کپسول - گاباپنتين - 300mg1392/05/133800
573تامين اجتماعي70کپسول - گاباپنتين - 300mg1391/12/212800
573تامين اجتماعي70کپسول - گاباپنتين - 300mg1389/09/012100