سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
572تامين اجتماعي0کپسول - گاباپنتين - 100mg1395/05/132000
572تامين اجتماعي70کپسول - گاباپنتين - 100mg1392/05/131500
572تامين اجتماعي70کپسول - گاباپنتين - 100mg1391/12/211100
572تامين اجتماعي70کپسول - گاباپنتين - 100mg1389/09/01800