يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
18099تامين اجتماعي90کپسول - فينگوليمود - 0.5mg1393/05/29450000
18099تامين اجتماعي70کپسول - فينگوليمود - 0.5mg1393/05/290
18099تامين اجتماعي90کپسول - فينگوليمود - 0.5mg1392/04/31450000
18099تامين اجتماعي90کپسول - فينگوليمود - 0.5mg1391/10/13120000