دوشنبه 30 دي 1398    |    Sunday, January 19, 2020
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5760تامين اجتماعي70کپسول - فورموترول فوماروئات - 12mcg1394/10/1614000
5760تامين اجتماعي70کپسول - فورموترول فوماروئات - 12mcg1394/05/2425000
5760تامين اجتماعي60کپسول - فورموترول فوماروئات - 12mcg1393/03/2012000
5760تامين اجتماعي60کپسول - فورموترول فوماروئات - 12mcg1393/08/010
5760تامين اجتماعي70کپسول - فورموترول فوماروئات - 12mcg1393/03/2012000
5760تامين اجتماعي60کپسول - فورموترول فوماروئات - 12mcg1393/06/2425000
5760تامين اجتماعي60کپسول - فورموترول فوماروئات - 12mcg1393/03/2023500
5760تامين اجتماعي70کپسول - فورموترول فوماروئات - 12mcg1393/03/0512000