شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
558تامين اجتماعي0کپسول - فلورازپام - 15mg1395/05/12900
558تامين اجتماعي70کپسول - فلورازپام - 15mg1392/05/13670
558تامين اجتماعي70کپسول - فلورازپام - 15mg1391/12/21450
558تامين اجتماعي70کپسول - فلورازپام - 15mg1390/06/15350