دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
558تامين اجتماعي70کپسول - فلورازپام - 15mg1392/05/13670
558تامين اجتماعي70کپسول - فلورازپام - 15mg1391/12/21450
558تامين اجتماعي70کپسول - فلورازپام - 15mg1390/06/15350