پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
551تامين اجتماعي0کپسول - فلوکستين - 20mg1395/01/28850
551تامين اجتماعي70کپسول - فلوکستين - 20mg1393/11/15700
551تامين اجتماعي70کپسول - فلوکستين - 20mg1392/05/13630
551تامين اجتماعي70کپسول - فلوکستين - 20mg1391/12/21420
551تامين اجتماعي70کپسول - فلوکستين - 20mg1391/03/06340
551تامين اجتماعي70کپسول - فلوکستين - 20mg1390/06/15230