چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
551تامين اجتماعي70کپسول - فلوکستين - 20mg1393/11/15700
551تامين اجتماعي70کپسول - فلوکستين - 20mg1392/05/13630
551تامين اجتماعي70کپسول - فلوکستين - 20mg1391/12/21420
551تامين اجتماعي70کپسول - فلوکستين - 20mg1391/03/06340
551تامين اجتماعي70کپسول - فلوکستين - 20mg1390/06/15230