يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1512تامين اجتماعي0کپسول - فلوکستين - 10mg1395/01/28700
1512تامين اجتماعي70کپسول - فلوکستين - 10mg1393/11/15600
1512تامين اجتماعي70کپسول - فلوکستين - 10mg1392/05/13520
1512تامين اجتماعي70کپسول - فلوکستين - 10mg1391/12/21350
1512تامين اجتماعي70کپسول - فلوکستين - 10mg1391/03/06290
1512تامين اجتماعي70کپسول - فلوکستين - 10mg1390/06/15180