شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2432تامين اجتماعي70کپسول - فلوکونازول - 200mg1392/05/133900
2432تامين اجتماعي70کپسول - فلوکونازول - 200mg1391/12/212800
2432تامين اجتماعي70کپسول - فلوکونازول - 200mg1391/05/212400
2432تامين اجتماعي70کپسول - فلوکونازول - 200mg1387/05/152200