يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
538تامين اجتماعي70کپسول - فلوکونازول - 150mg1392/05/133000
538تامين اجتماعي70کپسول - فلوکونازول - 150mg1391/12/212200
538تامين اجتماعي70کپسول - فلوکونازول - 150mg1391/05/212000
538تامين اجتماعي70کپسول - فلوکونازول - 150mg1387/05/151700