شنبه 1 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
537تامين اجتماعي0کپسول - فلوکونازول - 100mg1395/05/203000
537تامين اجتماعي70کپسول - فلوکونازول - 100mg1392/05/132200
537تامين اجتماعي70کپسول - فلوکونازول - 100mg1391/12/211600
537تامين اجتماعي70کپسول - فلوکونازول - 100mg1387/05/151200