پنجشنبه 30 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
537تامين اجتماعي70کپسول - فلوکونازول - 100mg1392/05/132200
537تامين اجتماعي70کپسول - فلوکونازول - 100mg1391/12/211600
537تامين اجتماعي70کپسول - فلوکونازول - 100mg1387/05/151200