سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
540تامين اجتماعي0کپسول - فلوکونازول - 50mg1395/05/202000
540تامين اجتماعي70کپسول - فلوکونازول - 50mg1392/05/131400
540تامين اجتماعي70کپسول - فلوکونازول - 50mg1391/12/211000
540تامين اجتماعي70کپسول - فلوکونازول - 50mg1382/01/25800