دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
540تامين اجتماعي70کپسول - فلوکونازول - 50mg1392/05/131400
540تامين اجتماعي70کپسول - فلوکونازول - 50mg1391/12/211000
540تامين اجتماعي70کپسول - فلوکونازول - 50mg1382/01/25800