يکشنبه 2 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5992تامين اجتماعي90کپسول - فنوفيبرات - 200mg1395/06/011500
5992تامين اجتماعي90کپسول - فنوفيبرات - 200mg1392/05/131300
5992تامين اجتماعي90کپسول - فنوفيبرات - 200mg1391/12/211100
5992تامين اجتماعي90کپسول - فنوفيبرات - 200mg1390/08/01880