پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5992تامين اجتماعي90کپسول - فنوفيبرات - 200mg1395/06/011500
5992تامين اجتماعي90کپسول - فنوفيبرات - 200mg1392/05/131300
5992تامين اجتماعي90کپسول - فنوفيبرات - 200mg1391/12/211100
5992تامين اجتماعي90کپسول - فنوفيبرات - 200mg1390/08/01880