شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
10932تامين اجتماعي90کپسول - فنوفيبرات - 100mg1395/06/011200
10932تامين اجتماعي90کپسول - فنوفيبرات - 100mg1392/05/13900
10932تامين اجتماعي90کپسول - فنوفيبرات - 100mg1391/12/21600
10932تامين اجتماعي90کپسول - فنوفيبرات - 100mg1391/10/13440
10932تامين اجتماعي90کپسول - فنوفيبرات - 100mg1391/07/16530
10932تامين اجتماعي90کپسول - فنوفيبرات - 100mg1390/08/01440