يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6154تامين اجتماعي70کپسول - ارلوتينيب هيدروکلرايد - 150mg1395/05/23300000
6154تامين اجتماعي70کپسول - ارلوتينيب هيدروکلرايد - 150mg1394/12/051560000
6154تامين اجتماعي55کپسول - ارلوتينيب هيدروکلرايد - 150mg1393/08/010
6154تامين اجتماعي70کپسول - ارلوتينيب هيدروکلرايد - 150mg1393/03/20650000
6154تامين اجتماعي70کپسول - ارلوتينيب هيدروکلرايد - 150mg1393/03/20650000
6154تامين اجتماعي55کپسول - ارلوتينيب هيدروکلرايد - 150mg1393/03/202380000
6154تامين اجتماعي70کپسول - ارلوتينيب هيدروکلرايد - 150mg1393/03/05650000
6154تامين اجتماعي70کپسول - ارلوتينيب هيدروکلرايد - 150mg1392/07/082384000
6154تامين اجتماعي70کپسول - ارلوتينيب هيدروکلرايد - 150mg1392/07/022384000