دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
520تامين اجتماعي90کپسول - اتوپوزايد - 50mg1394/02/0995000
520تامين اجتماعي90کپسول - اتوپوزايد - 50mg1393/03/20114000
520تامين اجتماعي90کپسول - اتوپوزايد - 50mg1393/03/20114000
520تامين اجتماعي90کپسول - اتوپوزايد - 50mg1392/07/0195000
520تامين اجتماعي90کپسول - اتوپوزايد - 50mg1392/05/3095000
520تامين اجتماعي90کپسول - اتوپوزايد - 50mg1391/03/105600
520تامين اجتماعي90کپسول - اتوپوزايد - 50mg1390/07/1395000