پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
514تامين اجتماعي70کپسول - اتوسوکسيمايد - 250mg1392/06/262650
514تامين اجتماعي70کپسول - اتوسوکسيمايد - 250mg1391/04/201100
514تامين اجتماعي70کپسول - اتوسوکسيمايد - 250mg1387/08/181100