چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
505تامين اجتماعي90کپسول - استراموستين سديم فسفات - 140mg1395/04/0934000
505تامين اجتماعي90کپسول - استراموستين سديم فسفات - 140mg1393/08/010
505تامين اجتماعي90کپسول - استراموستين سديم فسفات - 140mg1393/06/2445400
505تامين اجتماعي90کپسول - استراموستين سديم فسفات - 140mg1393/06/1745400
505تامين اجتماعي90کپسول - استراموستين سديم فسفات - 140mg1393/03/2034000
505تامين اجتماعي90کپسول - استراموستين سديم فسفات - 140mg1393/03/0534000
505تامين اجتماعي90کپسول - استراموستين سديم فسفات - 140mg1392/07/0322000
505تامين اجتماعي90کپسول - استراموستين سديم فسفات - 140mg1392/07/0120000
505تامين اجتماعي90کپسول - استراموستين سديم فسفات - 140mg1391/10/0322000
505تامين اجتماعي90کپسول - استراموستين سديم فسفات - 140mg1390/10/1820000