پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
474تامين اجتماعي70کپسول - داکسي سيکلين - 100mg1393/11/041350
474تامين اجتماعي70کپسول - داکسي سيکلين - 100mg1392/08/201100
474تامين اجتماعي70کپسول - داکسي سيکلين - 100mg1392/05/13900
474تامين اجتماعي70کپسول - داکسي سيکلين - 100mg1391/12/21650
474تامين اجتماعي70کپسول - داکسي سيکلين - 100mg1391/03/23520
474تامين اجتماعي70کپسول - داکسي سيکلين - 100mg1390/06/15480