شنبه 1 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
471تامين اجتماعي0کپسول - دوکسپين - 25mg1395/01/28900
471تامين اجتماعي90کپسول - دوکسپين - 25mg1392/05/13800
471تامين اجتماعي90کپسول - دوکسپين - 25mg1391/12/21550