جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
471تامين اجتماعي90کپسول - دوکسپين - 25mg1392/05/13800
471تامين اجتماعي90کپسول - دوکسپين - 25mg1391/12/21550