شنبه 1 آبان 1395    |    Friday, October 21, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
470تامين اجتماعي0کپسول - دوکسپين - 10mg1395/05/12700
470تامين اجتماعي90کپسول - دوکسپين - 10mg1392/05/16600
470تامين اجتماعي90کپسول - دوکسپين - 10mg1391/12/21400
470تامين اجتماعي90کپسول - دوکسپين - 10mg1391/10/13300