پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
470تامين اجتماعي90کپسول - دوکسپين - 10mg1392/05/16600
470تامين اجتماعي90کپسول - دوکسپين - 10mg1391/12/21400
470تامين اجتماعي90کپسول - دوکسپين - 10mg1391/10/13300