يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
462تامين اجتماعي0کپسول - ديزوپيراميد - 100mg1395/05/127600
462تامين اجتماعي70کپسول - ديزوپيراميد - 100mg1393/05/299700
462تامين اجتماعي70کپسول - ديزوپيراميد - 100mg1389/07/044914