پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
462تامين اجتماعي70کپسول - ديزوپيراميد - 100mg1393/05/299700
462تامين اجتماعي70کپسول - ديزوپيراميد - 100mg1389/07/044914