جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1993تامين اجتماعي70کپسول - ديکلوفناک سديم - 100mg1393/10/171750
1993تامين اجتماعي70کپسول - ديکلوفناک سديم - 100mg1392/12/281400
1993تامين اجتماعي70کپسول - ديکلوفناک سديم - 100mg1392/05/131100
1993تامين اجتماعي70کپسول - ديکلوفناک سديم - 100mg1391/12/21800
1993تامين اجتماعي70کپسول - ديکلوفناک سديم - 100mg1391/10/20600
1993تامين اجتماعي70کپسول - ديکلوفناک سديم - 100mg1387/09/02900