شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
421تامين اجتماعي70کپسول - ديازوکسايد - 100mg1394/04/0663000
421تامين اجتماعي70کپسول - ديازوکسايد - 100mg1393/10/2280000
421تامين اجتماعي70کپسول - ديازوکسايد - 100mg1392/11/3050000
421تامين اجتماعي70کپسول - ديازوکسايد - 100mg1391/11/0923000
421تامين اجتماعي70کپسول - ديازوکسايد - 100mg1390/11/0912500