چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1463تامين اجتماعي0کپسول - ديازوکسايد - 50mg1395/05/1241400
1463تامين اجتماعي70کپسول - ديازوکسايد - 50mg1388/05/2112584