يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
381تامين اجتماعي70کپسول - دانترولن سديم - 25mg1393/04/2115000
381تامين اجتماعي70کپسول - دانترولن سديم - 25mg1393/04/1720000
381تامين اجتماعي70کپسول - دانترولن سديم - 25mg1392/11/3010000
381تامين اجتماعي70کپسول - دانترولن سديم - 25mg1389/12/032000