شنبه 2 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
380تامين اجتماعي70کپسول - دانازول - 200mg1393/06/179500
380تامين اجتماعي70کپسول - دانازول - 200mg1392/10/078500
380تامين اجتماعي70کپسول - دانازول - 200mg1391/02/134600
380تامين اجتماعي70کپسول - دانازول - 200mg1390/06/194100