يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
379تامين اجتماعي70کپسول - دانازول - 100mg1392/08/196000
379تامين اجتماعي70کپسول - دانازول - 100mg1391/02/192800
379تامين اجتماعي70کپسول - دانازول - 100mg1390/06/192480