شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1453تامين اجتماعي95کپسول - سيستئامين بي تارترايت - 150mg1395/07/03120000
1453تامين اجتماعي90کپسول - سيستئامين بي تارترايت - 150mg1393/08/300
1453تامين اجتماعي95کپسول - سيستئامين بي تارترايت - 150mg1393/03/20113000
1453تامين اجتماعي95کپسول - سيستئامين بي تارترايت - 150mg1393/03/05113000
1453تامين اجتماعي95کپسول - سيستئامين بي تارترايت - 150mg1390/11/0810000