پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2476تامين اجتماعي0کپسول - سيستئامين بي تارترايت - 50mg1393/08/1060000
2476تامين اجتماعي90کپسول - سيستئامين بي تارترايت - 50mg1393/08/300
2476تامين اجتماعي95کپسول - سيستئامين بي تارترايت - 50mg1393/03/2060000
2476تامين اجتماعي95کپسول - سيستئامين بي تارترايت - 50mg1393/03/0560000
2476تامين اجتماعي95کپسول - سيستئامين بي تارترايت - 50mg1387/02/224000