دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
331تامين اجتماعي70کپسول - کلوگزاسيلين - 500mg1394/09/182000
331تامين اجتماعي70کپسول - کلوگزاسيلين - 500mg1392/05/131800
331تامين اجتماعي70کپسول - کلوگزاسيلين - 500mg1391/12/211300
331تامين اجتماعي70کپسول - کلوگزاسيلين - 500mg1391/09/261150
331تامين اجتماعي70کپسول - کلوگزاسيلين - 500mg1390/06/151000