سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
331تامين اجتماعي70کپسول - کلوگزاسيلين - 500mg1394/09/182000
331تامين اجتماعي70کپسول - کلوگزاسيلين - 500mg1392/05/131800
331تامين اجتماعي70کپسول - کلوگزاسيلين - 500mg1391/12/211300
331تامين اجتماعي70کپسول - کلوگزاسيلين - 500mg1391/09/261150
331تامين اجتماعي70کپسول - کلوگزاسيلين - 500mg1390/06/151000